STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35841 000.00.19.H29-220402-0016 220000778/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 85

Còn hiệu lực

35842 000.00.19.H29-220405-0068 220000777/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 77

Còn hiệu lực

35843 000.00.19.H29-220403-0006 220000776/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 63

Còn hiệu lực

35844 000.00.19.H29-220402-0007 220000775/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 54

Còn hiệu lực

35845 000.00.19.H29-220401-0003 220000774/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 45

Còn hiệu lực

35846 000.00.19.H29-220402-0005 220000773/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 34

Còn hiệu lực

35847 000.00.19.H29-220405-0076 220000772/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 27

Còn hiệu lực

35848 000.00.19.H29-220404-0014 220000771/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 32

Còn hiệu lực

35849 000.00.19.H29-220331-0029 220000770/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1268

Còn hiệu lực

35850 000.00.19.H29-220331-0028 220000769/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 885

Còn hiệu lực