STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36321 000.00.17.H39-201012-0001 200000066/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH BẢY KỲ QUAN GROUP Khẩu trang y tế ( Medical Face Mask )

Còn hiệu lực

36322 000.00.19.H29-201012-0014 200000364/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SONG KHOA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

36323 000.00.19.H29-201008-0009 200001861/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

36324 000.00.19.H29-201012-0005 200001863/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Họ hệ thống phân loại hình thái tế bào kỹ thuật số tự động

Còn hiệu lực

36325 000.00.19.H29-201012-0006 200001864/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dầu soi

Còn hiệu lực

36326 000.00.19.H29-201012-0007 200001865/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

36327 000.00.19.H29-201012-0008 200001866/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch kiểm tra pha loãng

Còn hiệu lực

36328 000.00.19.H29-201012-0009 200001867/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bình đựng thuốc thử

Còn hiệu lực

36329 000.00.19.H29-201012-0010 200001868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Thuốc thử chuẩn bị mẫu

Còn hiệu lực

36330 000.00.19.H29-201012-0011 200001869/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Thuốc thử chuẩn bị mẫu

Còn hiệu lực