STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36531 000.00.19.H29-220401-0021 220001113/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim sợi đơn độc đồng tâm dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

36532 000.00.19.H29-220401-0017 220001112/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đồng tâm dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

36533 000.00.19.H29-220401-0013 220001111/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đồng tâm dùng một lần

Còn hiệu lực

36534 000.00.19.H29-220401-0024 220001110/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim dưới da dùng một lần

Còn hiệu lực

36535 000.00.19.H29-220401-0023 220001109/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đơn cực dùng một lần

Còn hiệu lực

36536 000.00.19.H29-220401-0026 220001108/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim có cổng tiêm thuốc dùng một lần

Còn hiệu lực

36537 000.00.19.H29-220401-0031 220001107/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực đĩa điện não dùng một lần

Còn hiệu lực

36538 000.00.19.H29-220401-0028 220001106/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực dán dùng một lần

Còn hiệu lực

36539 000.00.19.H29-220401-0030 220001105/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Đầu dò kích thích

Còn hiệu lực

36540 000.00.19.H29-220404-0011 220001104/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Kim điện cơ đồng tâm dùng một lần

Còn hiệu lực