STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36681 17004560/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100295ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

36682 17004433/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100285ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

36683 17004887/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100290ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: protein Caveolin-1; protein CD16; protein CD33; protein Cytokeratin 5

Còn hiệu lực

36684 17004441/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100286ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9

Còn hiệu lực

36685 17004949/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100280ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

36686 17005227/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100296ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng HBcAg

Còn hiệu lực

36687 18006211/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100287ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

36688 17004886/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100291ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: protein CD21; protein MyoD1; protein SALL4

Còn hiệu lực

36689 17005149/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100281ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Cụm IVD Enzymes: GGT, LDH

Còn hiệu lực

36690 17005202/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100282ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực