STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36811 19000315/HSHNPL-BYT 19000629/BYT-CCHNPL

LAM THI QUE NGOC

Còn hiệu lực

36812 19000313/HSHNPL-BYT 19000627/BYT-CCHNPL

NGÔ THỊ THU TRANG

Còn hiệu lực

36813 19000312/HSHNPL-BYT 19000625/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Còn hiệu lực

36814 19000310/HSHNPL-BYT 19000623/BYT-CCHNPL

TRẦN VĂN VỌNG

Còn hiệu lực

36815 19000308/HSHNPL-BYT 19000621/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HẢI NINH

Còn hiệu lực

36816 19000307/HSHNPL-BYT 19000619/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN LONG

Còn hiệu lực

36817 19000305/HSHNPL-BYT 19000617/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ HỒNG NHUNG

Còn hiệu lực

36818 19000300/HSHNPL-BYT 19000615/BYT-CCHNPL

HUỲNH TRUNG

Còn hiệu lực

36819 19000299/HSHNPL-BYT 19000613/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Còn hiệu lực

36820 19000298/HSHNPL-BYT 19000611/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DANH TĂNG

Còn hiệu lực