STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
36971 000.00.04.G18-220331-0022 220000014/PTVKT-BYT

NGUYỄN THỊ NGỌC LAM

Còn hiệu lực

36972 000.00.04.G18-220224-0020 220001959/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 24 thông số xét nghiệm sinh hóa nước tiểu 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

36973 000.00.04.G18-220321-0004 220001957/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Máy xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

36974 000.00.16.H23-220407-0001 220000010/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH MEDIZIN Khung đai nẹp và thanh luồn dùng trong chỉnh hình, phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

36975 000.00.19.H26-220330-0010 220001270/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐỎ SINH

Còn hiệu lực

36976 000.00.10.H55-220405-0002 220000176/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HIẾU DŨNG

Còn hiệu lực

36977 000.00.10.H55-220405-0001 220000175/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC BẢO NGỌC

Còn hiệu lực

36978 000.00.19.H29-220330-0028 220000614/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÂN THỊNH

Còn hiệu lực

36979 000.00.19.H29-220331-0017 220001060/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ mồi trong lắp đặt sau màng lọc Dây 2b

Còn hiệu lực

36980 000.00.19.H29-220331-0016 220001059/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HOÀNG LONG Bộ chuyển đổi trong lắp đặt sau màng lọc Dây 2a

Còn hiệu lực