STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37411 000.00.19.H29-200826-0013 200001471/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KHU ANH KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37412 000.00.17.H62-200824-0006 200000022/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37413 000.00.17.H62-200825-0001 200000023/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN VP BÌNH MINH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37414 000.00.17.H09-200827-0002 200000037/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH VIỆT THUẬN THIÊN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37415 000.00.17.H09-200817-0001 200000038/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH THIÊN VẠN ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37416 000.00.17.H09-200820-0001 200000039/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH KIM ĐÔNG BANG Khuôn định hình hỗ trợ quá trình phẩu thuật mũi

Còn hiệu lực

37417 000.00.17.H09-200828-0001 200000106/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH KHẨU TRANG Y TẾ 3 LỚP (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

37418 000.00.17.H09-200828-0002 200000107/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP (ĐÃ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

37419 000.00.17.H09-200828-0003 200000108/PCBA-BD

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THẠCH BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (CHƯA TIỆT TRÙNG VÀ TIỆT TRÙNG)// Tên gọi khác: BỘ TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH (CHƯA TIỆT TRÙNG VÀ TIỆT TRÙNG)

Còn hiệu lực

37420 000.00.07.H27-200812-0001 200000002/PCBA-HT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH Dung dịch nhỏ mũi NATRI CLORID 0,9%

Còn hiệu lực