STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37491 000.00.16.H46-220323-0001 220000040/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 07 THIẾT LỚI

Còn hiệu lực

37492 000.00.16.H46-220312-0001 220000039/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THANH NHÀN

Còn hiệu lực

37493 000.00.31.H36-220404-0001 220000104/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

37494 000.00.31.H36-220403-0002 220000103/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC TÂY ĐỨC VIỄN

Còn hiệu lực

37495 000.00.31.H36-220403-0001 220000102/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THẮNG HÀ

Còn hiệu lực

37496 000.00.31.H36-220330-0004 220000101/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC THANH LIÊN

Còn hiệu lực

37497 000.00.19.H32-220402-0001 220000032/PCBMB-KH

NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA

Còn hiệu lực

37498 000.00.31.H36-220328-0001 220000100/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC DIỄM PHÚC

Còn hiệu lực

37499 000.00.31.H36-220316-0001 220000099/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIÊN HUỆ

Còn hiệu lực

37500 000.00.07.H27-220404-0002 220000055/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC THANH THÁI

Còn hiệu lực