STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37601 20015143/HSCBA-HN 200000726/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tạo lỗ xương

Còn hiệu lực

37602 20015142/HSCBA-HN 200000727/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ rút xi măng

Còn hiệu lực

37603 20015141/HSCBA-HN 200000728/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ đục xi măng chấn thương

Còn hiệu lực

37604 20015139/HSCBA-HN 200000729/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm uốn chỉ thép

Còn hiệu lực

37605 20015138/HSCBA-HN 200000730/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ cắt chỉ thép

Còn hiệu lực

37606 20015137/HSCBA-HN 200000731/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ dẫn chỉ thép

Còn hiệu lực

37607 20015136/HSCBA-HN 200000732/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ róc mài xương

Còn hiệu lực

37608 20015125/HSCBA-HN 200000733/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm bấm xương

Còn hiệu lực

37609 20015127/HSCBA-HN 200000734/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kìm gặm xương

Còn hiệu lực

37610 20015130/HSCBA-HN 200000735/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ tùn nghiền xương

Còn hiệu lực