STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37651 20015289/HSCBA-HN 200000707/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DUY CƯỜNG Đệm hơi y tế ( gồm đệm và bơm)

Còn hiệu lực

37652 20015322/HSCBA-HN 200000708/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HỘ LAO ĐỘNG PHÚ QUÝ BỘ TRANG PHỤC BẢO HỘ PHÚ QUÝ

Còn hiệu lực

37653 20006502/HSCBSX-HN 200000061/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT VIỆT NAM khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp

Còn hiệu lực

37654 20006501/HSCBSX-HN 200000063/PCBSX-HN

CONG TY CO PHAN DAU TU QUOC TE HOANG GIA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37655 000.00.17.H53-200421-0001 200000003/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

37656 000.00.17.H53-200421-0002 200000004/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

37657 20000006/HSCBA-TN 200000002/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

37658 20000005/HSCBA-TN 200000001/PCBA-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÙNG DUY Nội thất y tế

Còn hiệu lực

37659 000.00.16.H05-200420-0006 200000035/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN KCT VIỆT NAM Trang phục bảo hộ dùng trong y tế

Còn hiệu lực

37660 20000030/HSCBSX-HD 200000011/PCBSX-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Trang phục phòng dịch

Còn hiệu lực