STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37821 000.00.19.H26-200808-0005 200001400/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC AN KHANG EVA CARE AN KHANG

Còn hiệu lực

37822 000.00.19.H26-200808-0007 200001401/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC AN KHANG EVA BEAUTI AN KHANG

Còn hiệu lực

37823 000.00.19.H26-200808-0006 200001402/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC AN KHANG EVA CLEAN AN KHANG

Còn hiệu lực

37824 000.00.19.H26-200807-0005 200001403/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRÍ TÂM Ý Ghế tập đa năng

Còn hiệu lực

37825 000.00.19.H26-200807-0015 200001404/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE ACE 3 DAYS

Còn hiệu lực

37826 000.00.19.H26-200807-0013 200001405/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE RICE SPROUTS SERUM

Còn hiệu lực

37827 000.00.19.H26-200807-0009 200001406/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE FACE WASH POWDER MEL 01

Còn hiệu lực

37828 000.00.19.H26-200807-0010 200001407/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE ESSENCE MASK MEL 02

Còn hiệu lực

37829 000.00.19.H26-200807-0011 200001408/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE SKIN REGENERATION MEL 03

Còn hiệu lực

37830 000.00.19.H26-200807-0012 200001409/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH HÓA DƯỢC AERO CHEMIE SKIN REGENERATION MEL 04

Còn hiệu lực