STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37911 000.00.16.H46-220323-0003 220000042/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC BẢO BÌNH

Còn hiệu lực

37912 000.00.19.H26-211124-0004 220001096/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIENMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37913 000.00.16.H46-220323-0002 220000041/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC TỐ LAN

Còn hiệu lực

37914 000.00.16.H46-220323-0001 220000040/PCBMB-QB

NHÀ THUỐC SỐ 07 THIẾT LỚI

Còn hiệu lực

37915 000.00.16.H46-220312-0001 220000039/PCBMB-QB

QUẦY THUỐC THANH NHÀN

Còn hiệu lực

37916 000.00.31.H36-220404-0001 220000104/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THIỆN TÂM

Còn hiệu lực

37917 000.00.31.H36-220403-0002 220000103/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC TÂY ĐỨC VIỄN

Còn hiệu lực

37918 000.00.31.H36-220403-0001 220000102/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC THẮNG HÀ

Còn hiệu lực

37919 000.00.31.H36-220330-0004 220000101/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC THANH LIÊN

Còn hiệu lực

37920 000.00.19.H32-220402-0001 220000032/PCBMB-KH

NHÀ THUỐC HỮU NGHĨA

Còn hiệu lực