STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38011 000.00.17.H58-220108-0001 220000012/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 372

Còn hiệu lực

38012 000.00.17.H58-220115-0001 220000011/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 954

Còn hiệu lực

38013 000.00.17.H58-220115-0002 220000010/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 988

Còn hiệu lực

38014 000.00.19.H29-220216-0001 220000433/PCBB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GIA PHAN Dung dịch nhỏ mắt

Còn hiệu lực

38015 000.00.17.H58-220115-0003 220000009/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 360

Còn hiệu lực

38016 000.00.17.H58-220115-0004 220000008/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 361

Còn hiệu lực

38017 000.00.17.H58-220115-0005 220000007/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 698

Còn hiệu lực

38018 000.00.17.H58-220115-0006 220000006/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 770

Còn hiệu lực

38019 000.00.17.H58-220120-0001 220000005/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 498

Còn hiệu lực

38020 000.00.17.H58-220120-0002 220000004/PCBMB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 19

Còn hiệu lực