STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38401 000.00.19.H29-220323-0022 220000576/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY -NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 107

Còn hiệu lực

38402 000.00.19.H29-220324-0006 220000575/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 104

Còn hiệu lực

38403 000.00.19.H29-220323-0020 220000574/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 102

Còn hiệu lực

38404 000.00.19.H29-220323-0018 220000573/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 95

Còn hiệu lực

38405 000.00.19.H29-220323-0017 220000572/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 93

Còn hiệu lực

38406 000.00.19.H29-220323-0015 220000571/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 92

Còn hiệu lực

38407 000.00.19.H29-220322-0040 220000570/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 91

Còn hiệu lực

38408 000.00.19.H29-220316-0026 220000569/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 90

Còn hiệu lực

38409 000.00.19.H29-220322-0039 220000568/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 84

Còn hiệu lực

38410 000.00.19.H29-220322-0037 220000567/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 82

Còn hiệu lực