STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38621 000.00.19.H29-210921-0016 210000455/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 163

Còn hiệu lực

38622 000.00.19.H29-210921-0024 210000456/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 153

Còn hiệu lực

38623 000.00.19.H29-210921-0026 210000457/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 157

Còn hiệu lực

38624 000.00.19.H29-210921-0028 210000458/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 158

Còn hiệu lực

38625 000.00.19.H29-210921-0031 210000459/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 184

Còn hiệu lực

38626 000.00.19.H29-210921-0030 210000460/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 22

Còn hiệu lực

38627 000.00.19.H29-210922-0008 210000461/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 99

Còn hiệu lực

38628 000.00.19.H29-210922-0019 210000462/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 189

Còn hiệu lực

38629 000.00.19.H29-210922-0007 210000463/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 145

Còn hiệu lực

38630 000.00.19.H29-210922-0005 210000464/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 128

Còn hiệu lực