STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38741 000.00.19.H29-220408-0047 220001119/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực nhẫn

Còn hiệu lực

38742 000.00.19.H29-220408-0046 220001118/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực thanh

Còn hiệu lực

38743 000.00.19.H29-220404-0023 220001117/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Tai nghe cho điện thế gợi

Còn hiệu lực

38744 000.00.19.H29-220404-0015 220001116/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dây chuôi kim

Còn hiệu lực

38745 000.00.19.H29-220404-0024 220001115/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực Grass

Còn hiệu lực

38746 000.00.19.H29-220404-0022 220001114/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim điện cơ đồng tâm dùng một lần

Còn hiệu lực

38747 000.00.19.H29-220401-0021 220001113/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim sợi đơn độc đồng tâm dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

38748 000.00.19.H29-220401-0017 220001112/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đồng tâm dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

38749 000.00.19.H29-220401-0013 220001111/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đồng tâm dùng một lần

Còn hiệu lực

38750 000.00.19.H29-220401-0024 220001110/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim dưới da dùng một lần

Còn hiệu lực