STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
38751 000.00.19.H29-220404-0015 220001116/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Dây chuôi kim

Còn hiệu lực

38752 000.00.19.H29-220404-0024 220001115/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực Grass

Còn hiệu lực

38753 000.00.19.H29-220404-0022 220001114/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim điện cơ đồng tâm dùng một lần

Còn hiệu lực

38754 000.00.19.H29-220401-0021 220001113/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim sợi đơn độc đồng tâm dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

38755 000.00.19.H29-220401-0017 220001112/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đồng tâm dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

38756 000.00.19.H29-220401-0013 220001111/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đồng tâm dùng một lần

Còn hiệu lực

38757 000.00.19.H29-220401-0024 220001110/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim dưới da dùng một lần

Còn hiệu lực

38758 000.00.19.H29-220401-0023 220001109/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim đơn cực dùng một lần

Còn hiệu lực

38759 000.00.19.H29-220401-0026 220001108/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực kim có cổng tiêm thuốc dùng một lần

Còn hiệu lực

38760 000.00.19.H29-220401-0031 220001107/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG Điện cực đĩa điện não dùng một lần

Còn hiệu lực