STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
48941 000.00.17.H09-211202-0001 210000058/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC ENLIE- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC ENLIE 04

Còn hiệu lực

48942 000.00.17.H09-211202-0002 210000059/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 29 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48943 000.00.17.H09-211202-0003 210000060/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 80 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48944 000.00.17.H09-211202-0004 210000061/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 83 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48945 000.00.17.H09-211202-0005 210000062/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 102 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48946 000.00.17.H09-211202-0006 210000063/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 107- CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ- DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48947 000.00.17.H09-211202-0007 210000064/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 127 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48948 000.00.17.H09-211202-0008 210000065/PCBMB-BD

QUẦY THUỐC SỐ 153 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48949 000.00.17.H09-211202-0009 210000066/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 313 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực

48950 000.00.17.H09-211202-0010 210000067/PCBMB-BD

NHÀ THUỐC SỐ 400 - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHÓM BÁC SỸ - DƯỢC SỸ

Còn hiệu lực