STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49221 19000343/HSHNPL-BYT 19000669/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Còn hiệu lực

49222 19000363/HSHNPL-BYT 19000668/BYT-CCHNPL

TRẦN HỮU NGHĨA

Còn hiệu lực

49223 19000191/HSHNPL-BYT 19000667/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN HÙNG

Còn hiệu lực

49224 19000253/HSHNPL-BYT 19000666/BYT-CCHNPL

PHẠM QUANG HOÀI

Còn hiệu lực

49225 19000319/HSHNPL-BYT 19000665/BYT-CCHNPL

HÀ QUANG THANH

Còn hiệu lực

49226 19000375/HSHNPL-BYT 19000664/BYT-CCHNPL

VÕ VĂN TRUYỀN

Còn hiệu lực

49227 19000352/HSHNPL-BYT 19000663/BYT-CCHNPL

PHẠM VĂN ĐÀO

Còn hiệu lực

49228 19000356/HSHNPL-BYT 19000662/BYT-CCHNPL

TRẦN KIM ĐIỀN

Còn hiệu lực

49229 19000306/HSHNPL-BYT 19000661/BYT-CCHNPL

NGUYỄN TIẾN NAM

Còn hiệu lực

49230 19000329/HSHNPL-BYT 19000660/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN CẨM

Còn hiệu lực