STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49471 000.00.18.H57-211221-0017 220000026/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TÔ QUÝ

Còn hiệu lực

49472 000.00.18.H57-211222-0004 220000027/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC AN NHIÊN

Còn hiệu lực

49473 000.00.18.H57-211222-0008 220000028/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC ÂN NHIÊN

Còn hiệu lực

49474 000.00.18.H57-211223-0002 220000029/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC THIỆN NHẬT

Còn hiệu lực

49475 000.00.18.H57-211223-0004 220000030/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC HƯNG THÀNH

Còn hiệu lực

49476 000.00.18.H57-211223-0005 220000031/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 10

Còn hiệu lực

49477 000.00.18.H57-211223-0006 220000032/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC HỒNG LAN 9

Còn hiệu lực

49478 000.00.18.H57-211223-0007 220000033/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC KHÔI NGUYÊN 7

Còn hiệu lực

49479 000.00.18.H57-211223-0008 220000034/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC KHÔI NGUYÊN

Còn hiệu lực

49480 000.00.18.H57-211223-0009 220000035/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TRUNG TÂM

Còn hiệu lực