STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
49661 000.00.18.H20-211102-0001 210000009/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

49662 000.00.18.H20-211102-0002 210000010/PCBA-ĐT

CƠ SỞ HUỲNH ANH KHẨU TRANG Y TẾ 5 LỚP

Còn hiệu lực

49663 000.00.19.H17-211101-0002 210000027/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ Trang phục chống dịch cấp độ 1

Còn hiệu lực

49664 000.00.19.H17-211101-0003 210000030/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ Trang phục chống dịch cấp độ 2

Còn hiệu lực

49665 000.00.19.H17-211101-0005 210000028/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ Trang phục chống dịch cấp độ 4

Còn hiệu lực

49666 000.00.19.H17-211101-0004 210000029/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Bộ Trang phục chống dịch cấp độ 3

Còn hiệu lực

49667 000.00.16.H23-211018-0001 210000005/PCBMB-HD

CÔNG TY TNHH TYDA

Còn hiệu lực

49668 000.00.16.H23-210921-0003 210000006/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 325

Còn hiệu lực

49669 000.00.16.H23-210922-0002 210000007/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 134

Còn hiệu lực

49670 000.00.19.H29-210604-0016 210000262/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH HUVET

Còn hiệu lực