STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50171 000.00.15.H01-210921-0002 210000001/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 26

Còn hiệu lực

50172 000.00.15.H01-210921-0003 210000002/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 103

Còn hiệu lực

50173 000.00.15.H01-210921-0004 210000003/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 199

Còn hiệu lực

50174 000.00.15.H01-210921-0005 210000004/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 257

Còn hiệu lực

50175 000.00.15.H01-210924-0001 210000005/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 324

Còn hiệu lực

50176 000.00.15.H01-210925-0001 210000006/PCBMB-AG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 322

Còn hiệu lực

50177 000.00.15.H01-210928-0001 210000007/PCBMB-AG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI TỈNH AN GIANG - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 503

Còn hiệu lực

50178 000.00.15.H01-210928-0002 210000008/PCBMB-AG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 505

Còn hiệu lực

50179 000.00.15.H01-210928-0003 210000009/PCBMB-AG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 506

Còn hiệu lực

50180 000.00.15.H01-210928-0004 210000010/PCBMB-AG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 525

Còn hiệu lực