STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50271 000.00.24.H49-211216-0003 210000025/PCBMB-QN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGÂN SƠN 5

Còn hiệu lực

50272 000.00.24.H49-211216-0005 210000024/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC BẢO TÍN

Còn hiệu lực

50273 000.00.24.H49-211216-0002 210000026/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH KẾT

Còn hiệu lực

50274 000.00.24.H49-211216-0007 210000023/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC MINH NGUYỆT

Còn hiệu lực

50275 000.00.24.H49-211216-0008 210000027/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THẮM OANH

Còn hiệu lực

50276 000.00.24.H49-211216-0009 210000028/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC SỐ 6

Còn hiệu lực

50277 000.00.24.H49-211216-0010 210000029/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THƯ NGỌC

Còn hiệu lực

50278 000.00.24.H49-211216-0011 210000030/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC VIÊN HỒNG

Còn hiệu lực

50279 000.00.24.H49-211216-0012 210000031/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH NHÀN

Còn hiệu lực

50280 000.00.24.H49-211216-0013 210000032/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH NHÀN 2

Còn hiệu lực