STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50781 17004888/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100289ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: glutamine synthetase; protein hemoglobin A; men proteinase neutrophil elastase; nội tiết tố tuyến cận giáp; protein PSAP

Còn hiệu lực

50782 17004557/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100294ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ASO

Còn hiệu lực

50783 17004438/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100284ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3

Còn hiệu lực

50784 17004560/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100295ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

50785 17004433/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100285ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

50786 17004887/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100290ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Cụm IVD Thuốc thử Mô học / Tế bào học: protein Caveolin-1; protein CD16; protein CD33; protein Cytokeratin 5

Còn hiệu lực

50787 17004441/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100286ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9

Còn hiệu lực

50788 17004949/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100280ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 9 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

50789 17005227/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100296ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng HBcAg

Còn hiệu lực

50790 18006211/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100287ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực