STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50901 000.00.18.H57-210913-0002 210000006/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50902 000.00.18.H57-210915-0004 210000007/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 1 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50903 000.00.18.H57-210915-0006 210000008/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 2 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50904 000.00.18.H57-210915-0007 210000009/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 9 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50905 000.00.18.H57-210915-0008 210000010/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 11 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50906 000.00.18.H57-210915-0009 210000011/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 12 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50907 000.00.18.H57-210915-0010 210000012/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 18 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50908 000.00.18.H57-210915-0013 210000013/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 26 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50909 000.00.18.H57-210915-0014 210000014/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 30 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực

50910 000.00.18.H57-210915-0015 210000015/PCBMB-TTH

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC MẠNH TÝ 31 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MẠNH TÝ - VIỆT MỸ

Còn hiệu lực