STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52011 000.00.17.H54-211102-0001 210000018/PCBA-TB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AN PHÚ KHANG Miếng dán giảm ho

Còn hiệu lực

52012 000.00.17.H09-211030-0001 210000031/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH ELABCON

Còn hiệu lực

52013 000.00.17.H09-211027-0001 210000032/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI Y TẾ BIDUPHAR

Còn hiệu lực

52014 000.00.18.H56-211101-0001 210000017/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA Xe cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

52015 000.00.16.H10-210921-0001 210000004/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 190

Còn hiệu lực

52016 000.00.16.H10-210921-0002 210000005/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 229

Còn hiệu lực

52017 000.00.16.H10-210921-0003 210000006/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 232

Còn hiệu lực

52018 000.00.16.H10-210922-0001 210000007/PCBMB-BP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 140

Còn hiệu lực

52019 000.00.19.H29-211020-0005 210000281/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN A CHI SON

Còn hiệu lực

52020 000.00.19.H29-211015-0011 210000282/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TM&DV KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ATC VIỆT NAM

Còn hiệu lực