STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52011 19000256/HSHNPL-BYT 19000536/BYT-CCHNPL

HOÀNG XUÂN QUÂN

Còn hiệu lực

52012 19000255/HSHNPL-BYT 19000534/BYT-CCHNPL

PHẠM QUANG VINH

Còn hiệu lực

52013 19000254/HSHNPL-BYT 19000532/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỤY BẢO KHUYÊN

Còn hiệu lực

52014 19000252/HSHNPL-BYT 19000530/BYT-CCHNPL

HUỲNH THỊ BÍCH TUYỀN

Còn hiệu lực

52015 19000251/HSHNPL-BYT 19000528/BYT-CCHNPL

LÊ THỊ VĂN THƯ

Còn hiệu lực

52016 19000250/HSHNPL-BYT 19000526/BYT-CCHNPL

TRẦN NGỌC HÙNG

Còn hiệu lực

52017 19000249/HSHNPL-BYT 19000524/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐĂNG HẢI

Còn hiệu lực

52018 19000247/HSHNPL-BYT 19000522/BYT-CCHNPL

TRẦN NHẬT QUÂN

Còn hiệu lực

52019 19000245/HSHNPL-BYT 19000520/BYT-CCHNPL

PHẠM HẢI HÀ

Còn hiệu lực

52020 19000244/HSHNPL-BYT 19000518/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ THẾ

Còn hiệu lực