STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
52561 18011213/HSCBA-HN 180001460/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Đỡ đầu thông dụng có viền đỡ cổ cho bệnh nhân cong vẹo cột sống

Còn hiệu lực

52562 18011215/HSCBA-HN 180001461/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tấm đỡ hỗ trợ tựa cánh tay

Còn hiệu lực

52563 18011221/HSCBA-HN 180001462/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Trục tay nắm

Còn hiệu lực

52564 18011219/HSCBA-HN 180001463/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Bộ hỗ trợ đỡ vai

Còn hiệu lực

52565 18011211/HSCBA-HN 180001464/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tấm chêm độ phân giải thấp góc nghiêng 13.5 độ

Còn hiệu lực

52566 18011214/HSCBA-HN 180001465/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tấm đế cơ sở

Còn hiệu lực

52567 18011223/HSCBA-HN 180001466/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Tủ gia nhiệt khô

Còn hiệu lực

52568 18011218/HSCBA-HN 180001467/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Bộ hỗ trợ đỡ tay

Còn hiệu lực

52569 18011212/HSCBA-HN 180001468/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MEDIHITECH VIỆT NAM Bộ chêm độ phân giải thấp tương thích cộng hưởng từ (2 hình khối + 2 hình chêm)

Còn hiệu lực

52570 18011066/HSCBA-HN 180001469/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Bao vô trùng cho điều khiển từ xa

Còn hiệu lực