STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54531 000.00.19.H29-210112-0008 210000238/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT Hệ thống chất thử dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

54532 000.00.19.H29-210324-0002 210000239/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ AN NHIÊN Đèn đọc phim X- quang

Còn hiệu lực

54533 000.00.19.H29-210308-0003 210000240/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Khay chứa tiêu bản

Còn hiệu lực

54534 000.00.19.H29-210405-0006 210000241/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CAO KHẢ Khung cố định ngoài khối cặp Ortho-CK

Còn hiệu lực

54535 000.00.19.H29-210308-0004 210000242/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Khay chứa tiêu bản

Còn hiệu lực

54536 000.00.19.H29-210302-0004 210000243/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NANOGEN Dung Dịch Xịt Mũi

Còn hiệu lực

54537 000.00.19.H29-210225-0007 210000027/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH VHC GLOBAL Khẩu trang y tế, đồ bảo hộ y tế

Còn hiệu lực

54538 000.00.19.H29-201230-0003 210000048/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y KHOA PT

Còn hiệu lực

54539 000.00.19.H32-210403-0001 210000001/PCBMB-KH

CÔNG TY TNHH TMDV BẢO AN PHÁT

Còn hiệu lực

54540 000.00.19.H26-201106-0004 210000413/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Dụng cụ đục xương

Còn hiệu lực