STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
54661 000.00.17.H39-210809-0002 210000040/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Lan Tiên Plus

Còn hiệu lực

54662 000.00.17.H39-210809-0003 210000041/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Bỏng loét Nhất Nhất

Còn hiệu lực

54663 000.00.17.H39-210809-0004 210000042/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Bỏng loét Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

54664 000.00.17.H39-210809-0005 210000043/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch xoa giảm đau Nhất Nhất

Còn hiệu lực

54665 000.00.17.H39-210809-0006 210000044/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch xoa giảm đau Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

54666 000.00.17.H39-210809-0007 210000045/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel giảm đau Nhất Nhất

Còn hiệu lực

54667 000.00.17.H39-210809-0008 210000046/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Gel giảm đau Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

54668 000.00.17.H39-210809-0009 210000047/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Miếng dán giảm đau Nhất Nhất

Còn hiệu lực

54669 000.00.17.H39-210809-0010 210000048/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Miếng dán giảm đau Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

54670 000.00.17.H39-210810-0001 210000049/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Xịt Họng Nhất Nhất Kid

Còn hiệu lực