STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
55451 000.00.17.H39-210615-0002 210000016/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Viên đặt âm đạo POVIKIT

Còn hiệu lực

55452 000.00.17.H39-210616-0001 210000017/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Viên đặt âm đạo Vagiwell

Còn hiệu lực

55453 000.00.17.H39-210616-0002 210000018/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Viên đặt âm đạo Zakonium

Còn hiệu lực

55454 000.00.17.H39-210617-0001 210000019/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Xịt Trĩ Nhất Nhất

Còn hiệu lực

55455 000.00.17.H39-210617-0002 210000020/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 45

Còn hiệu lực

55456 000.00.17.H39-210617-0003 210000021/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 46

Còn hiệu lực

55457 000.00.17.H39-210617-0004 210000022/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 47

Còn hiệu lực

55458 000.00.17.H39-210617-0005 210000023/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 48

Còn hiệu lực

55459 000.00.17.H39-210617-0006 210000024/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Nhất Nhất 49

Còn hiệu lực

55460 000.00.17.H39-210621-0001 210000003/PCBMB-LA

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THI TRẦN

Còn hiệu lực