STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
59911 19000305/HSHNPL-BYT 19000617/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ HỒNG NHUNG

Còn hiệu lực

59912 19000300/HSHNPL-BYT 19000615/BYT-CCHNPL

HUỲNH TRUNG

Còn hiệu lực

59913 19000299/HSHNPL-BYT 19000613/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Còn hiệu lực

59914 19000298/HSHNPL-BYT 19000611/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DANH TĂNG

Còn hiệu lực

59915 19000297/HSHNPL-BYT 19000608/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH BỘI ANH

Còn hiệu lực

59916 19000296/HSHNPL-BYT 19000606/BYT-CCHNPL

ĐOÀN THỊ THU GIANG

Còn hiệu lực

59917 19000295/HSHNPL-BYT 19000604/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ANH GIANG

Còn hiệu lực

59918 19000294/HSHNPL-BYT 19000602/BYT-CCHNPL

LÊ HỒNG NẮNG

Còn hiệu lực

59919 19000292/HSHNPL-BYT 19000599/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DUY KHÁNH

Còn hiệu lực

59920 19000291/HSHNPL-BYT 19000596/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Còn hiệu lực