STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
51 000.00.04.G18-230704-0010 2400884ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính DNA Chlamydia trachomatis và DNA Neisseria gonorrhoeae

Còn hiệu lực

52 17005228/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400883ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HBcAg

Còn hiệu lực

53 000.00.04.G18-230814-0002 2400882ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính và phân biệt DNA Mycobacterium avium và DNA Mycobacterium intracellulare

Còn hiệu lực

54 17001973/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400881ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

55 17001984/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400880ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

56 17003867/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400879ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I

Còn hiệu lực

57 000.00.04.G18-200528-0002 2400878ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định lượng ADN BK virus

Còn hiệu lực

58 000.00.04.G18-220628-0007 2400877ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng AFP

Còn hiệu lực

59 17004300/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400876ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Anti-HBs

Còn hiệu lực

60 18006556/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400875ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định lượng Anti-HEV IgG

Còn hiệu lực