STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60791 000.00.19.H29-200504-0013 200000868/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

60792 000.00.19.H29-200504-0015 200000869/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

60793 000.00.19.H29-200504-0016 200000870/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

60794 000.00.19.H29-200504-0017 200000871/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

60795 000.00.19.H29-200504-0018 200000872/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

60796 000.00.19.H29-200504-0019 200000873/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

60797 000.00.19.H29-200504-0020 200000874/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực

60798 000.00.19.H29-200504-0021 200000875/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

60799 000.00.19.H29-200504-0022 200000876/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE IVD pha loãng

Còn hiệu lực

60800 000.00.19.H29-200504-0023 200000877/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch pha loãng

Còn hiệu lực