STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
60851 18011562/HSCBA-HN 180001736/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kéo vi phẫu

Còn hiệu lực

60852 18011563/HSCBA-HN 180001737/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kéo vi phẫu (dùng trong phẫu thuật tai)

Còn hiệu lực

60853 18011564/HSCBA-HN 180001738/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp bông băng

Còn hiệu lực

60854 18011565/HSCBA-HN 180001739/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp buồng trứng, nhau thai

Còn hiệu lực

60855 18011566/HSCBA-HN 180001740/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp cầm máu

Còn hiệu lực

60856 18011567/HSCBA-HN 180001741/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp cầm máu không chấn thương

Còn hiệu lực

60857 18011568/HSCBA-HN 180001742/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp khăn

Còn hiệu lực

60858 18011569/HSCBA-HN 180001743/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp mạch máu

Còn hiệu lực

60859 18011570/HSCBA-HN 180001744/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp phẫu tích

Còn hiệu lực

60860 18011571/HSCBA-HN 180001745/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp phẫu tích không chấn thương

Còn hiệu lực