STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62181 19000436/HSHNPL-BYT 20000045/BYT-CCHNPL

NGUYỄN CHÍ VINH

Còn hiệu lực

62182 20000509/HSHNPL-BYT 20000044/BYT-CCHNPL

LÊ VÕ HƯƠNG GIANG

Còn hiệu lực

62183 19000332/HSHNPL-BYT 20000043/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN QUANG

Còn hiệu lực

62184 19000405/HSHNPL-BYT 20000042/BYT-CCHNPL

CHU THỊ THÙY TRANG

Còn hiệu lực

62185 19000412/HSHNPL-BYT 20000041/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN THÙY

Còn hiệu lực

62186 19000415/HSHNPL-BYT 20000040/BYT-CCHNPL

LẠI THỊ PHONG LAN

Còn hiệu lực

62187 19000416/HSHNPL-BYT 20000039/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ KIM OANH

Còn hiệu lực

62188 19000406/HSHNPL-BYT 20000038/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN PHÚC

Còn hiệu lực

62189 19000418/HSHNPL-BYT 20000037/BYT-CCHNPL

ĐOÀN ĐỨC VIỆT

Còn hiệu lực

62190 19000429/HSHNPL-BYT 20000036/BYT-CCHNPL

LÊ MINH TUẤN

Còn hiệu lực