STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62531 20013714/HSCBA-HCM 200000379/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bình phản ứng

Còn hiệu lực

62532 20013715/HSCBA-HCM 200000380/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

62533 20013716/HSCBA-HCM 200000381/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

62534 20013717/HSCBA-HCM 200000382/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đầu côn hút mẫu

Còn hiệu lực

62535 20013718/HSCBA-HCM 200000383/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Segment của bộ chứa mẫu tách chiết

Còn hiệu lực

62536 20013728/HSCBA-HCM 200000384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

62537 20013729/HSCBA-HCM 200000385/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

62538 20013730/HSCBA-HCM 200000386/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

62539 20013731/HSCBA-HCM 200000387/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

62540 20013732/HSCBA-HCM 200000388/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch tráng bề mặt cuvet

Còn hiệu lực