STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62601 20013713/HSCBA-HCM 200000378/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hộp chứa cuvet

Còn hiệu lực

62602 20013714/HSCBA-HCM 200000379/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bình phản ứng

Còn hiệu lực

62603 20013715/HSCBA-HCM 200000380/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

62604 20013716/HSCBA-HCM 200000381/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

62605 20013717/HSCBA-HCM 200000382/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đầu côn hút mẫu

Còn hiệu lực

62606 20013718/HSCBA-HCM 200000383/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Segment của bộ chứa mẫu tách chiết

Còn hiệu lực

62607 20013728/HSCBA-HCM 200000384/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cốc đựng mẫu

Còn hiệu lực

62608 20013729/HSCBA-HCM 200000385/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch đệm

Còn hiệu lực

62609 20013730/HSCBA-HCM 200000386/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực

62610 20013731/HSCBA-HCM 200000387/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Dung dịch rửa

Còn hiệu lực