STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
62951 19000380/HSHNPL-BYT 20000012/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DUY HƯNG

Còn hiệu lực

62952 19000378/HSHNPL-BYT 20000011/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ THANH NGA

Còn hiệu lực

62953 19000355/HSHNPL-BYT 20000010/BYT-CCHNPL

LƯƠNG HÀ TÂY

Còn hiệu lực

62954 19000387/HSHNPL-BYT 20000009/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THU HÀ

Còn hiệu lực

62955 19000350/HSHNPL-BYT 20000008/BYT-CCHNPL

LÊ ĐỨC BÌNH

Còn hiệu lực

62956 19000358/HSHNPL-BYT 20000007/BYT-CCHNPL

TRẦN THỊ THÚY HẰNG

Còn hiệu lực

62957 19000334/HSHNPL-BYT 20000006/BYT-CCHNPL

TRẦN CHÂU HUY

Còn hiệu lực

62958 19000345/HSHNPL-BYT 20000005/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG

Còn hiệu lực

62959 19000377/HSHNPL-BYT 20000004/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ HẰNG NHI

Còn hiệu lực

62960 19000409/HSHNPL-BYT 19000693/BYT-CCHNPL

ĐỒNG THỊ THU HÀ

Còn hiệu lực