STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
63551 19000312/HSHNPL-BYT 19000625/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

Còn hiệu lực

63552 19000310/HSHNPL-BYT 19000623/BYT-CCHNPL

TRẦN VĂN VỌNG

Còn hiệu lực

63553 19000308/HSHNPL-BYT 19000621/BYT-CCHNPL

NGUYỄN HẢI NINH

Còn hiệu lực

63554 19000307/HSHNPL-BYT 19000619/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN LONG

Còn hiệu lực

63555 19000305/HSHNPL-BYT 19000617/BYT-CCHNPL

HÀ THỊ HỒNG NHUNG

Còn hiệu lực

63556 19000300/HSHNPL-BYT 19000615/BYT-CCHNPL

HUỲNH TRUNG

Còn hiệu lực

63557 19000299/HSHNPL-BYT 19000613/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐỨC TUẤN

Còn hiệu lực

63558 19000298/HSHNPL-BYT 19000611/BYT-CCHNPL

NGUYỄN DANH TĂNG

Còn hiệu lực

63559 19000297/HSHNPL-BYT 19000608/BYT-CCHNPL

NGUYỄN ĐÌNH BỘI ANH

Còn hiệu lực

63560 19000296/HSHNPL-BYT 19000606/BYT-CCHNPL

ĐOÀN THỊ THU GIANG

Còn hiệu lực