STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64131 19000436/HSHNPL-BYT 20000045/BYT-CCHNPL

NGUYỄN CHÍ VINH

Còn hiệu lực

64132 20000509/HSHNPL-BYT 20000044/BYT-CCHNPL

LÊ VÕ HƯƠNG GIANG

Còn hiệu lực

64133 19000332/HSHNPL-BYT 20000043/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN QUANG

Còn hiệu lực

64134 19000405/HSHNPL-BYT 20000042/BYT-CCHNPL

CHU THỊ THÙY TRANG

Còn hiệu lực

64135 19000412/HSHNPL-BYT 20000041/BYT-CCHNPL

NGUYỄN XUÂN THÙY

Còn hiệu lực

64136 19000415/HSHNPL-BYT 20000040/BYT-CCHNPL

LẠI THỊ PHONG LAN

Còn hiệu lực

64137 19000416/HSHNPL-BYT 20000039/BYT-CCHNPL

NGUYỄN THỊ KIM OANH

Còn hiệu lực

64138 19000406/HSHNPL-BYT 20000038/BYT-CCHNPL

NGUYỄN VĂN PHÚC

Còn hiệu lực

64139 19000418/HSHNPL-BYT 20000037/BYT-CCHNPL

ĐOÀN ĐỨC VIỆT

Còn hiệu lực

64140 19000429/HSHNPL-BYT 20000036/BYT-CCHNPL

LÊ MINH TUẤN

Còn hiệu lực