STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64251 18000050/HSCBA-NA 180000016/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ Filter

Còn hiệu lực

64252 18000035/HSCBA-NA 180000017/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ bơm kim tiêm

Còn hiệu lực

64253 18000036/HSCBA-NA 180000018/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ dây

Còn hiệu lực

64254 18000037/HSCBA-NA 180000019/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ băng dính

Còn hiệu lực

64255 18000044/HSCBA-NA 180000020/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Thiết bị tạo oxy

Còn hiệu lực

64256 18000045/HSCBA-NA 180000021/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ băng, bột bó

Còn hiệu lực

64257 18000046/HSCBA-NA 180000022/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ gel

Còn hiệu lực

64258 18000047/HSCBA-NA 180000023/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ giấy

Còn hiệu lực

64259 18000048/HSCBA-NA 180000024/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ dây, bình, ống

Còn hiệu lực

64260 18000049/HSCBA-NA 180000014/PCBA-NA

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Họ túi

Còn hiệu lực