STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64291 19000083/HSCBA-HD 190000046/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Dung dịch BSI

Còn hiệu lực

64292 19000084/HSCBA-HD 190000047/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Hỗn dịch dùng ngoài Hồ Nước

Còn hiệu lực

64293 19000085/HSCBA-HD 190000048/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Dung dịch ASA

Còn hiệu lực

64294 19000086/HSCBA-HD 190000049/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Súc miệng PV

Còn hiệu lực

64295 19000087/HSCBA-HD 190000050/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Dung dịch Xanhmethylen 1%

Còn hiệu lực

64296 19000088/HSCBA-HD 190000051/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Bông y tế

Còn hiệu lực

64297 19000100/HSCBA-HD 190000052/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi Step Baby

Còn hiệu lực

64298 19000101/HSCBA-HD 190000053/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Dung dịch vệ sinh mũi Step Max

Còn hiệu lực

64299 19000102/HSCBA-HD 190000054/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Bột tắm trẻ em Tomihu

Còn hiệu lực

64300 19014205/HSCBA-HN 190001585/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VNHN HÀ NỘI VIỆT NAM Nhiệt kế thủy ngân

Còn hiệu lực