STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
64671 17009577/HSCBA-HN 180000010/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ khoan xương

Còn hiệu lực

64672 17009609/HSCBA-HN 180000011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ tách màng cứng

Còn hiệu lực

64673 17009621/HSCBA-HN 180000012/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ móc tổ chức

Còn hiệu lực

64674 17009623/HSCBA-HN 180000013/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ bẩy lóc tổ chức

Còn hiệu lực

64675 17009624/HSCBA-HN 180000014/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Còn hiệu lực

64676 17009625/HSCBA-HN 180000015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kẹp nối mạch

Còn hiệu lực

64677 17009626/HSCBA-HN 180000016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ tạo đường hầm

Còn hiệu lực

64678 17009580/HSCBA-HN 180000017/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ mài

Còn hiệu lực

64679 17009622/HSCBA-HN 180000018/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ cắt, kẹp, xoắn chỉ thép

Còn hiệu lực

64680 17009614/HSCBA-HN 180000019/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG Á Máy xét nghiệm ammonia trong máu

Còn hiệu lực