STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71701 18011575/HSCBA-HN 180001749/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Hộp, nắp hộp, khay lưới, rổ đựng dụng cụ

Còn hiệu lực

71702 18011576/HSCBA-HN 180001750/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Khoan xương

Còn hiệu lực

71703 18011577/HSCBA-HN 180001751/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kìm

Còn hiệu lực

71704 18011578/HSCBA-HN 180001752/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kìm kẹp kim

Còn hiệu lực

71705 18011579/HSCBA-HN 180001753/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Lọc giấy dùng một lần

Còn hiệu lực

71706 18011580/HSCBA-HN 180001754/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Nạo xương

Còn hiệu lực

71707 18011581/HSCBA-HN 180001755/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Que nong tử cung

Còn hiệu lực

71708 18011582/HSCBA-HN 180001756/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Van âm đạo

Còn hiệu lực

71709 18011549/HSCBA-HN 180001757/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Banh cơ/ tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

71710 18011551/HSCBA-HN 180001758/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Banh xương

Còn hiệu lực