STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
761 000.00.19.H29-240521-0014 240000844/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic HDV2

Còn hiệu lực

762 000.00.19.H29-240521-0013 240000843/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic EBT4

Còn hiệu lực

763 000.00.19.H29-240521-0012 240000842/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic EBT3P

Còn hiệu lực

764 000.00.19.H29-240521-0011 240000841/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic XR-RV3

Còn hiệu lực

765 000.00.19.H29-240521-0010 240000840/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic LD-V1

Còn hiệu lực

766 000.00.19.H29-240521-0003 240000839/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic EBT-XD

Còn hiệu lực

767 000.00.19.H29-240521-0008 240000838/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Phim Gafchromic EBT3

Còn hiệu lực

768 000.00.19.H29-240527-0029 240001117/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRUBE BỘ DỤNG CỤ HOẠT HÓA HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU

Còn hiệu lực

769 000.00.19.H29-240524-0024 240000837/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT Y TẾ VẠN XUÂN Cuvette dùng cho Máy Đo Đông Máu

Còn hiệu lực

770 000.00.19.H29-240524-0023 240000191/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ - SINH HỌC 3Q

Còn hiệu lực