STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
79581 170005501/HSCBA-HN 170000366/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Tay, khung giữ banh vén phẫu thuật

Còn hiệu lực

79582 170005504/HSCBA-HN 170000367/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp mạch máu trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

79583 170005455/HSCBA-HN 170000368/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dụng cụ gặm mô (xương, cơ)

Còn hiệu lực

79584 170005450/HSCBA-HN 170000369/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cáp truyền sáng

Còn hiệu lực

79585 170005439/HSCBA-HN 170000371/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Ống nong thông

Còn hiệu lực

79586 170005447/HSCBA-HN 170000372/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Cây đè lưỡi trong thăm khám, phẫu thuật

Còn hiệu lực

79587 170005539/HSCBA-HN 170000373/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC Rọ lấy dị vật dùng nhiều lần

Còn hiệu lực

79588 170005824/HSCBA-HN 170000376/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kim khâu, dụng cụ luồn chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

79589 170005520/HSCBA-HN 170000378/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Hóa chất dùng cho máy đông máu CA Clean I

Còn hiệu lực

79590 170005523/HSCBA-HN 170000379/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN VIỆT Chất thử chuẩn đoán miễn dịch MAGLUMI Starter 1+2 (CLIA)

Còn hiệu lực