STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
361 000.00.04.G18-220821-0001 2400171ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

362 19010413/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400170ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

363 000.00.04.G18-221202-0011 2400169ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động

Còn hiệu lực

364 000.00.04.G18-221019-0022 2400168ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED Máy xét nghiệm sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

365 17003526/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400167ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy xét nghiệm tế bào dòng chảy

Còn hiệu lực

366 000.00.04.G18-210908-0007 2400166ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Que thử xét nghiệm định lượng thời gian prothrombin

Còn hiệu lực

367 19009434/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400165ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Thẻ xét nghiệm định tính AHG

Còn hiệu lực

368 20011235/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400164ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định tính kháng nguyên của hệ ABO và Rh (D), hòa hợp phân nhóm ABO và Rh (D), định tính kháng thể bất thường và hòa hợp truyền máu

Còn hiệu lực

369 000.00.04.G18-220608-0001 2400163ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ ĐỨC MINH Thuốc thử xét nghiệm định lượng ADN của HBV

Còn hiệu lực

370 000.00.04.G18-221207-0021 2400162ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9

Còn hiệu lực

371 000.00.04.G18-220922-0009 2400161ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

372 17003098/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400160ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1

Còn hiệu lực

373 17002477/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400159ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng Everolimus

Còn hiệu lực

374 000.00.04.G18-221207-0023 2400158ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4

Còn hiệu lực

375 000.00.04.G18-211026-0007 2400157ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố IX

Còn hiệu lực

376 000.00.04.G18-211026-0005 2400156ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng hoạt tính yếu tố VII

Còn hiệu lực

377 000.00.04.G18-201125-0002 2400155ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng S100

Còn hiệu lực

378 000.00.04.G18-220616-0018 2400154ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD103

Còn hiệu lực

379 000.00.04.G18-211129-0029 2400153ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD11c

Còn hiệu lực

380 000.00.04.G18-211129-0010 2400152ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD13

Còn hiệu lực

381 000.00.04.G18-220615-0046 2400151ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD138

Còn hiệu lực

382 000.00.04.G18-211129-0021 2400150ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD16

Còn hiệu lực

383 000.00.04.G18-211130-0046 2400149ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19

Còn hiệu lực

384 000.00.04.G18-220616-0019 2400148ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD1a

Còn hiệu lực

385 000.00.04.G18-211129-0005 2400147ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD20

Còn hiệu lực

386 000.00.04.G18-211129-0031 2400146ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD23

Còn hiệu lực

387 000.00.04.G18-211129-0024 2400145ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

388 000.00.04.G18-220503-0008 2400144ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3

Còn hiệu lực

389 000.00.04.G18-220503-0010 2400143ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4

Còn hiệu lực

390 000.00.04.G18-220329-0038 2400142ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực