STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
391 000.00.04.G18-211130-0047 2400141ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

392 000.00.04.G18-211130-0034 2400140ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

393 000.00.04.G18-211130-0036 2400139ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45

Còn hiệu lực

394 000.00.04.G18-220616-0024 2400138ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD45RA

Còn hiệu lực

395 000.00.04.G18-211130-0026 2400137ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD56

Còn hiệu lực

396 000.00.04.G18-211129-0020 2400136ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD7

Còn hiệu lực

397 000.00.04.G18-220616-0026 2400135ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79a

Còn hiệu lực

398 000.00.04.G18-220503-0013 2400134ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD79b

Còn hiệu lực

399 000.00.04.G18-211129-0041 2400133ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

400 000.00.04.G18-211129-0038 2400132ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên HLA-DR

Còn hiệu lực

401 000.00.04.G18-211129-0043 2400131ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên Kappa

Còn hiệu lực

402 000.00.04.G18-220615-0052 2400130ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-α/β

Còn hiệu lực

403 000.00.04.G18-220615-0053 2400129ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-γ/δ

Còn hiệu lực

404 000.00.04.G18-221006-0006 2400128ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính kiểu hình miễn dịch của quần thể tế bào tạo máu chưa trưởng thành (dòng lympho và dòng tủy)

Còn hiệu lực

405 000.00.04.G18-211129-0008 2400127ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD2

Còn hiệu lực

406 000.00.04.G18-211129-0003 2400126ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng các tế bào CD3+, CD4+, CD8+, CD3+CD4+, CD3+CD8+ và tỷ lệ CD4/CD8

Còn hiệu lực

407 17005089/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400125ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc và nhận diện kháng thể bất thường kháng hồng cầu

Còn hiệu lực

408 000.00.04.G18-221026-0010 2400124ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Thuốc thử, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Creatine kinase MB

Còn hiệu lực

409 000.00.04.G18-210802-0010 2400123ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với ethambutol của Mycobacterium tuberculosis

Còn hiệu lực

410 000.00.04.G18-210919-0009 2400122ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117

Còn hiệu lực

411 000.00.04.G18-220503-0015 2400121ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD117

Còn hiệu lực

412 000.00.04.G18-220616-0001 2400120ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD41a

Còn hiệu lực

413 000.00.04.G18-210919-0012 2400119ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD5

Còn hiệu lực

414 000.00.04.G18-220503-0014 2400118ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8

Còn hiệu lực

415 000.00.04.G18-220613-0002 2400117ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cTnI

Còn hiệu lực

416 000.00.04.G18-220518-0008 2400116ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum

Còn hiệu lực

417 17002752/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400115ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HIV‑1 p24 và kháng thể kháng HIV‑1, bao gồm nhóm O, và HIV‑2

Còn hiệu lực

418 17002705/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400114ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus

Còn hiệu lực

419 000.00.04.G18-220719-0001 2400113ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 15 thông số sinh hóa

Còn hiệu lực

420 18007006/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400112ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 25 dấu ấn ung thư

Còn hiệu lực