STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50236 000.00.19.H29-211223-0010 210000507/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT THANH

Còn hiệu lực

50237 000.00.19.H29-210921-0036 210000508/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 29

Còn hiệu lực

50238 000.00.19.H29-210928-0008 210000509/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU-NHÀ THUỐC LONG CHÂU CỦ CHI

Còn hiệu lực

50239 000.00.19.H29-211227-0025 210000510/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HƯƠNG THẢO

Còn hiệu lực

50240 000.00.07.H28-211224-0004 210000005/PCBA-HB

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ESSEN - ĐỨC Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực