STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
50281 000.00.10.H31-211228-0001 210000023/PCBSX-HY

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ TTY Khẩu Trang Y tế

Còn hiệu lực

50282 000.00.19.H29-210923-0004 210000450/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 66

Còn hiệu lực

50283 000.00.19.H29-210922-0025 210000451/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 19

Còn hiệu lực

50284 000.00.19.H29-210922-0027 210000452/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 175

Còn hiệu lực

50285 000.00.19.H29-210922-0026 210000453/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 5

Còn hiệu lực